Stichting Thuis in het Gezin heeft het programma  Thuis in Geld - Students opgezet.

De mensen die betrokken zijn bij de Stichting Thuis in het Gezin willen een positieve en versterkende bijdrage leveren. Dit alles om een beweging op gang te brengen in de samenleving, waarin mensen het vanzelfsprekend vinden om aandacht te hebben voor de medemens.

Missie
Stichting Thuis in het Gezin zet zich in voor “de  medemens”. Onze Coach is iemand die oog heeft voor deze medemens en die vrijwillig aan wil sluiten bij zijn of haar behoeften, zodat (tijdelijke) problemen hem of haar niet boven het hoofd groeien. Deze inzet is op basis van integriteit, gelijkwaardigheid en vertrouwen met respect voor ieders privacy. 

Visie
Door de bezuinigingen vanuit de overheid staan de voorzieningen van de gemeenten onder grote druk en worden steeds minder toegankelijk. Veranderingen in 2015, waaronder de transitie van de AWBZ naar de Wmo, de decentralisatie Jeugdzorg en de Participatiewet hebben ver strekkende gevolgen voor degene, die er een beroep op moeten doen. Hierdoor neemt de vraag naar preventieve ondersteuning en nazorg toe. Opvoedingsperikelen, geldgebrek, veranderende leefsituaties en alledaagse problemen kunnen groter worden. Mensen die niet of nauwelijks terug kunnen vallen op hun netwerk of vraagverlegen zijn, als gevolg hiervan zich sociaal geïsoleerd voelen of raakt. Dit zijn maatschappelijke problemen die vragen om een gedegen aanpak.  De Stichting tracht mee te werken aan een gezonde en bloeiende Civil Society. In een Civil Society staat de inzet van burgers voor elkaar centraal. Mensen zijn actief, ze kennen en helpen elkaar. In de ideale situatie - die van een gezonde en bloeiende Civil Society - zijn alle burgers in de gemeenschap gelijkwaardig en doen ze allemaal mee. Als gevolg van bovenstaande ontwikkelingen en onze visie hierop is besloten om de Stichting Thuis in het Gezin op te richten. De Stichting wil stapsgewijs bijdragen aan een aanpak van bovenstaande problematiek. 

Fondsenwerving en samenwerking
Stichting Thuis in het Gezin is een Anbi instelling. Een stichting die zich bezig houdt met het werven van fondsen om preventieve en empowerment projecten te financiëren. En wil samenwerken met profit en non-profit organisaties. Stichting Thuis in het Gezin is er voor alle mensen met een vraag in de Zeeuwse regio.  Giften voor Stichting Thuis in het Gezin bereiken hun doel. De organisatie is klein en slagvaardig.  

Doelstelling
Stichting Thuis in het Gezin heeft preventie en empowerment ten doel. Stichting Thuis in het Gezin heeft ten doel het samenbrengen van sociaal betrokken personen met gezinnen/huishoudens of een groep, die door problematische situaties behoefte hebben aan (vraaggericht) versterkende positieve steun, tijdelijk en op basis van gelijkwaardigheid. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door :

  • Het gezamenlijk met alle partijen verwezenlijken van activiteiten, ontmoetingen en huisbezoeken, die aansluiten bij de steunvraag en de leefsituatie.
  • Het versterken van de sociale samenhang in buurten/wijken door o.a. het faciliteren en begeleiden van georganiseerd, deskundig vrijwilligerswerk.
  • Het stimuleren van participatie met maatschappelijk betrokken organisaties om kennis, ervaringen, voorzieningen en faciliteiten te benutten.

De Mensen
Bestuurssamenstelling
Voorzitter : Sylvia Sparreboom
Secretaris : José van Heesch
Penningmeester : Harm van Dijk

Anbi
Stichting Thuis in het Gezin is een ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Vanaf 1 januari 2014 zijn de door de Belastingdienst aangemerkte ANBI organisaties verplicht de volgende gegevens op de website te publiceren ter beordering van de transparantie.

Statutaire naam :
Stichting Thuis in het Gezin

Fiscaal nummer :
8527 99 354

Contactgegevens :
Stichting Thuis in het Gezin
van Galenstraat 2
4461 GH Goes

Doelstelling :
Stichting Thuis in het Gezin heeft ten doel het samenbrengen van sociaal betrokken personen met gezinnen/huishoudens of een groep, die door problematische situaties behoefte hebben aan (vraaggericht) versterkende positieve steun, tijdelijk en op basis van gelijkwaardigheid., ervr
Het gezamenlijk met alle partijen verwezenlijken van activiteiten, ontmoetingen en huisbezoeken, die aansluiten bij de steunvraag en de leefsituatie. Het versterken va de sociale samenhang in buurten/wijken door o.a. het faciliteren en begeleiden van georganiseerd, deskundig vrjwilligerswerk. Het stimuleren van participatie met maatschappelijk betrokken organisaties om kennis, ervaringen, voorzieningen en faciliteiten te benutten.